รถรับส่ง

เรื่อง ชี้แจงรถรับส่งนักเรียนดำเนินการโดยบริษัท BizEd Consulting Co., Ltd.

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน

เนื่องด้วยทางโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำได้มอบหมายให้บริษัท BizEd Consulting Co., Ltd. ดำเนินงานด้านรถโรงเรียนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางโรงเรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536 ทางโรงเรียนขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้:

 

1.      ตามข้อกำหนดของการเดินรถของโรงเรียนและตามกฎการเดินรถโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ใช้แก๊สในการเดินรถโรงเรียน ดังนั้นรถโรงเรียนในโครงการรถโรงเรียนของโรงเรียนจะใช้น้ำมันเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถที่ใช้แก๊สมาก ขอให้ท่านผู้ปกครองพิจารณาในเรื่องความปลอดภัยของรถสาธารณะที่อาจเกิดเหตุไฟไหม้ได้มากกว่าจากการใช้แก๊สเชื้อเพลิงตามที่มีข่าวในภาคสื่อปัจจุบัน

2.      รถโรงเรียนที่ใช้จะมีอุปกรณ์มาตรฐานในการเดินรถอย่างปลอดภัย และมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้นดังต่อไปนี้ : เครื่องดับเพลิงที่พร้อมใช้การได้ทุกขณะ, ค้อนทุบกระจก  1 อัน, เหล็กชะแลง 1 อัน และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3.      พนักงานขับรถได้รับการอบรมเรื่องการขับรถอย่างปลอดภัยและจำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

4.      รถโรงเรียนมีพี่เลี้ยงประจำรถ หรือ School Bus Monitor (SBM)ทุกคัน พี่เลี้ยงประจำรถมีหน้าที่ดูแลการขึ้นและลงรถโรงเรียน และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในขณะเดินทางทั้งไป-กลับ ตลอดเส้นทาง 

5.      รถโรงเรียนจำกัดผู้โดยสาร 15 คน ต่อรถหนึ่งคัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของนักเรียนและเป็นรถปรับอากาศเท่านั้น

6.      นักเรียนมีบัตรขึ้นรถโรงเรียนซึ่งในบัตรจะลงเวลารับ-ส่งและจุดนัดหมายเพื่อรับและส่งนักเรียนตามที่ตกลงกับผู้ปกครองทุกคน บัตรนี้ออกให้เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทางบริษัทฯได้แจ้งกับทางโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนเห็นควรว่า ในกรณีที่นักเรียนมาสายเกิน 5 นาที จากจุดนัดรับ-ส่ง และ/หรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รถโรงเรียนของทางบริษัทไม่สามารถรอได้เพราะจะทำให้นักเรียนคนอื่นๆไปโรงเรียนสายทั้งคันรถ และไม่ตรงต่อเวลา

7.      ในปีการศึกษา 2556 นี้ ทางบริษัทฯจะจัดการเดินรถ ขากลับจำนวน 3 เที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับการเลิกเรียนดังนี้:

        ขากลับเที่ยวที่ 1 สำหรับนักเรียนอนุบาล รถออกเวลาประมาณ 14.40น.

        ขากลับเที่ยวที่ 2 สำหรับนักเรียนเลิกเรียนตามปกติ รถออกเวลาประมาณ 15.45น.

        ขากลับเที่ยวที่ 3 สำหรับนักเรียนที่เรียนชั่วโมง 8 ของทางโรงเรียน รถออกเวลาประมาณ 17.00น.

        สำหรับการเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อนและกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ของทางโรงเรียน ทางบริษัทฯ จะจัดรถจำนวน 2 เที่ยวดังนี้:

        ขากลับเที่ยวที่ 1 สำหรับนักเรียนเลิกเรียนวันเสาร์ตามปกติ รถออกเวลาประมาณ 12.45น.

        ขากลับเที่ยวที่ 2 สำหรับนักเรียนที่เรียนกิจกรรมในช่วงบ่าย รถออกเวลาประมาณ 15.45น.

 

ทางบริษัทฯได้แนบตารางค่าใช้จ่ายมาพร้อมกับจดหมายนี้ หากท่านผู้ปกครองไว้วางใจให้ทางบริษัท BizEd Consulting Co., Ltd. ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ  กรุณาติดต่อแผนกรถโรงเรียนได้ที่ บริษัท BizEd Consulting Co., Ltd. เลขที่ 64 ถนนเทศบาล 4, ต.ปากน้ำ, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 02-3950791, 083-5461853 และ 089-6781794 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น.เพื่อสำรวจเส้นทางรับ-ส่งก่อนเปิดเรียนจักเป็นพระคุณยิ่ง การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นจากรถรับจ้างภายนอกที่ไม่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน้าเว็บย่อย (2): ค่าบริการ เส้นทางเดินรถ
Ċ
Administrative User,
17 มี.ค. 2556 22:53
Comments